रोजगार

महाराष्ट्र राज्य [शासन मान्यता प्राप्त संघटना ]

शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटना

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक १५१६/प्र . क्र . ३१४/१६-अ Carrer Registration

दि. 12/01/2019 रोजी सैनिक कल्याण विभाग ,पुणे येथे सैनिक कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या घेण्यात आलेल्या बैठकीचे इतिवृ

2/21/2019 6:17:16 AM


दि. 12/01/2019 रोजी सैनिक कल्याण विभाग ,पुणे येथे सैनिक कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे महामेळाव्याचे इतिवृत्त, अधिक माहिती साठी मीटिंग (meeting) मेनू वर क्लिक करा


Designed by Proskill Softwares